Teisės aktai

 1. 1995-12-05 LR biudžetinių įstaigų įstatymas Nr. I-1113;
 2. 2007-12-21 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo;
 3. 2016-09-14 LR darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. XII-2603;
 4. 2017-06-21 LR vyriausybės nutarimas Nr. 496 “Dėl LR darbo kodekso įgyvendinimo”;
 5. 2017-01-17 LR valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIII-198;
 6. 1996-08-13 LR viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491;
 7. 2003-07-01 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr.IX-162;
 8. 1996-09-24 LR vidaus vandenų transporto kodeksas Nr.I-1534;
 9. 2009-11-25 LR susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-600 „Dėl vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių“;
 10. 2000-08-29 LR saugios laivybos įstatymas Nr.VIII-1897;
 11. 2020-06-25 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“.
Go To Top