Organizuojamas konkursas biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus pareigoms eiti, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos –  10,04–10,40 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 67084.

Specialieji reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. Atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
3. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. Turėti organizacijos veiklos strateginio planavimo, organizavimo žinių, analitinio mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimų bei patirties juos taikant organizacijos užsibrėžtiems tikslams ir rezultatams pasiekti;
6. Mokėti naudotis technologijomis, dirbti MS Office kompiuterinės programos paketu, išmanyti dokumentų valdymą;
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, bei kitus su biudžetinių įstaigų veiklą susijusius teisės aktus valstybės ir miesto lygmeniu;
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose, reguliuojančiuose nepriekaištingos reputacijos kriterijus.
Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, nurodant savo privalumų (dalykinės savybės) ir įgūdžių, reikalingų šiai pareigybei užimti, sąrašą;
4. Užpildytą asmens, priimamo į darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
5. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
6. 5 metų vadovaujamo darbo patirtį įrodančius dokumentus;
7. Pretendento, kaip biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ vadovo, veiklos programą.

Dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo. Dėl sistemos apkrovimo rekomenduojame dokumentus teikti anksčiau nei numatyta paskutinė dokumentų pateikimo diena.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 32 28.