Praneškite apie pažeidimą

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus BĮ “Klaipėdos paplūdimiai”. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuokurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumas užtikrinamas BĮ “Klaipėdos paplūdimiai” vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu.

Užpildykite prikabintą nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:

•    kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

•    sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

•    vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;

•    jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Pranešimo apie pažeidimą forma

Pasirašytą pranešimą apie pažeidimą pateikite elektroniniu paštu adresu vaida.urnikiene@klpp.lt

BĮ “Klaipėdos paplūdimiai” administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Susipažinkite su teisės aktais, reglamentuojančiais pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

•    Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

•    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Go To Top